Všeobecné obchodné podmienky

 

Tieto podmienky sa týkajú všetkých služieb a produktov ponúkaných na tejto internetovej stránke. Obsah služieb a ich ceny sú špecifikované a riadne uvedené na tejto internetovaj stránke v Ponuka - Offer a Headers

1) Objednávateľ si objednáva vybranú službu elektronickou formou cez paypal platbu kartou alebo cez nižšie uvedený kontaktný formulár.

2) V objednávke je potrebné uviesť všetky nasledovné údaje:

  • Meno a priezvisko (Názov firmy)
  • Adresa
  • IČO + DIČ
  • Telefón
  • E-mail
  • Text: Tymto si objednávam službu/produkt:      napr. 1000 fans pre stránku "url stránky"; headers 6 a 9 a pod..

3) Prijatie objednávky Vám potvrdíme mailom, v ktorom obdržíte aj údaje potrebné k platbe. Po uhradení poplatku bude Vami objednaná služba / produkt zrealizovaná / zaslaná do 2 - 21 dní (prípadne podľa dohody).

4) Bezplatné storno objednávky je možné do 24 hodín od momentu jej odoslania.

5) Poskytovateľ služieb si vyhradzuje právo na odmietnutie objednávky bez udania dôvodu. Takisto si vyhradzuje právo na zmenu cien. Objednávateľovi budú služby vždy poskytnuté za ceny platné v momente odoslania objednávky.

6) Bez ohľadu na ostatné ustanovenia zmluvy, poskytovateľ služby / produktu nezodpovedá objednávateľovi za ušlý zisk, stratu príležitostí alebo žiadne iné nepriame alebo následné straty v dôsledku nedbalosti, porušenia zmluvy alebo vzniknuté iným spôsobom.

7) Poskytovateľ služieb a objednávateľ sa dohodli, že plne uznávajú komunikáciu na diaľku - elektronickú formu komunikácie prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.

Odoslaním objednávky prehlasujete, že ste sa pred jej odoslaním oboznámili s týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami, porozumeli ste im a súhlasíte s nimi v plnom rozsahu.

Kontaktujte nás